قوانین آزمون

قوانین مربوط به روز برگزاری آزمون آزمایشی آیلتس بیان برتر

 

آزمون روز پنج شنبه:

روز پنج شنبه ابتدا آزمون شفاهی در بازه زمانی از ساعت 11 الی 13:10 برگزار می گردد که شما زمان آزمون شفاهی خود را از پیش انتخاب نموده اید.

 

روز 5شنبه چه ساعتی باید در موسسه حضور داشته باشیم؟

در مرحله اول می بایست 30 دقیقه قبل از ساعت برگزاری آزمون شفاهی خود در مجموعه حضور داشته باشید.

 

آزمون اسپیکینگ چه ساعتی شروع می شود؟

پس از بررسی صحت ثبت نام نزد مسئول آزمون، برای برگزاری آزمون شفاهی راهنمایی می شوید.

آزمون شفاهی شما بصورت خصوصی توسط اگزمینر آزمون آزمایشی در 10 دقیقه برگزار می شود.

 

آزمون کتبی بعد از آزمون اسپیکینگ چه روندی دارد؟

مرحله بازرسی و تحویل وسایل الکترونیکی، رأس ساعت 13:30 برگزار می شود.

ضمناً می بایست کارت شناسایی همراه خود داشته باشید.

بعد از تحویل وسایل الکترونیکی خود به مسئول مربوطه و بررسی صحت مشخصات فردی به سالن برگزاری آزمون کتبی هدایت می شوید.

 

آزمون کتبی چگونه برگزار می شود؟

پس از حضور همه شرکت کنندگان در سالن آزمون درب سالن بسته و صدای راهنما در تمامی بلندگوها پخش میگردد.

تمامی اطلاعات راجع به چگونگی برگزاری آزمون و اموری که شما می بایست در زمان آزمون کتبی انجام دهید به شما داده خواهد شد.

همزمان با پخش صدای راهنما، سوالات آزمون LISTENING توسط همکاران بیان برتر، کنار صندلی شما روی زمین قرار می گیرد.

بعد از اتمام صدای راهنما 3 مرتبه تست صحت کارکرد هدستهای آزمون LISTENING توسط ممتحن صورت می پذیرد.

در این مرحله 30 دقیقه آزمون LISTENING برگزار شده و پس از اتمام آزمون LISTENING شما 10 دقیقه زمان جهت انتقال پاسخ های آزمون LISTENING به برگه پاسخنامه و همچنین جمع آوری هدست ها و تحویلشان به همکاران بیان برتر دارید، ضمناً همکاران بیان برتر در این 10 دقیقه سوالات READING را کنار صندلی شما روی زمین قرار می دهند.

سپس 60 دقیقه زمان برای برگزاری آزمون READING در اختیار شما قرار می گیرد.

بلافاصله بعد از شروع آزمون READING، سوالات LISTENING جمع آوری می شود.

توجه فرمایید در بخش READING زمان اضافی برای انتقال پاسخ های آزمون READING به برگه پاسخنامه به شرکت کنندگان داده نمی شود و انتقال پاسخها به برگه پاسخنامه می بایست در همان 60 دقیقه زمان آزمون READING صورت پذیرد.

قبل از اتمام آزمون READING، سوالات آزمون WRITING به همراه یک برگه پاسخنامه برای TASK1 و یک برگه پاسخنامه برای TASK2 کنار صندلی شما روی زمین قرار می گیرد.

بلافاصله بعد از شروع 60 دقیقه زمان آزمون WRITING ، سوالات آزمون READING جمع آوری می شود.

بعد از اتمام آزمون WRITING، برگه های TASK1 و TASK2 توسط همکاران بیان برتر جمع آوری، و یک نمونه TASK2 WRITING که توسط تیم WRITING بیان برتر برای شما نوشته شده به همراه یک برگه نظر سنجی در اختیار شما قرار می دهند.

در پایان شما می توانید بعد از تحویل تمامی برگه هایتان سالن آزمون کتبی را ترک کنید و برای تحویل وسایل الکترونیکیتان از همکاران بیان برتر اقدام کنید.

 

آزمون روز جمعه:

روز جمعه چه ساعتی باید در موسسه حضور داشته باشیم؟

در مرحله اول می بایست رأس ساعت 8:30 صبح در مجموعه حضور داشته باشید.

 

آزمون کتبی چه ساعتی شروع می شود؟

مرحله بازرسی و تحویل وسایل الکترونیکی، رأس ساعت 8:30 برگزار می شود.

ضمناً می بایست کارت شناسایی همراه خود داشته باشید.

بعد از تحویل وسایل الکترونیکی خود به مسئول مربوطه و بررسی صحت مشخصات فردی به سالن برگزاری آزمون کتبی هدایت می شوید.

 

آزمون کتبی چگونه برگزار می شود؟

پس از حضور همه شرکت کنندگان در سالن آزمون درب سالن بسته و صدای راهنما در تمامی بلندگوها پخش میگردد.

تمامی اطلاعات راجع به چگونگی برگزاری آزمون و اموری که شما می بایست در زمان آزمون کتبی انجام دهید به شما داده خواهد شد.

همزمان با پخش صدای راهنما، سوالات آزمون LISTENING توسط همکاران بیان برتر، کنار صندلی شما روی زمین قرار می گیرد.

بعد از اتمام صدای راهنما 3 مرتبه تست صحت کارکرد هدستهای آزمون LISTENING توسط ممتحن صورت می پذیرد.

در این مرحله 30 دقیقه آزمون LISTENING برگزار شده و پس از اتمام آزمون LISTENING شما 10 دقیقه زمان جهت انتقال پاسخ های آزمون LISTENING به برگه پاسخنامه و همچنین جمع آوری هدست ها و تحویلشان به همکاران بیان برتر دارید، ضمناً همکاران بیان برتر در این 10 دقیقه سوالات READING را کنار صندلی شما روی زمین قرار می دهند.

سپس 60 دقیقه زمان برای برگزاری آزمون READING در اختیار شما قرار می گیرد.

بلافاصله بعد از شروع آزمون READING، سوالات LISTENING جمع آوری می شود.

توجه فرمایید در بخش READING زمان اضافی برای انتقال پاسخ های آزمون READING به برگه پاسخنامه به شرکت کنندگان داده نمی شود و انتقال پاسخها به برگه پاسخنامه می بایست در همان 60 دقیقه زمان آزمون READING صورت پذیرد.

قبل از اتمام آزمون READING، سوالات آزمون WRITING به همراه یک برگه پاسخنامه برای TASK1 و یک برگه پاسخنامه برای TASK2 کنار صندلی شما روی زمین قرار می گیرد.

بلافاصله بعد از شروع 60 دقیقه زمان آزمون WRITING ، سوالات آزمون READING جمع آوری می شود.

بعد از اتمام آزمون WRITING، برگه های TASK1 و TASK2 توسط همکاران بیان برتر جمع آوری، و یک نمونه TASK2 WRITING که توسط تیم WRITING بیان برتر برای شما نوشته شده به همراه یک برگه نظر سنجی در اختیار شما قرار می دهند.

در پایان آزمون کتبی شما می توانید بعد از تحویل تمامی برگه هایتان سالن آزمون کتبی را ترک کنید و برای تحویل وسایل الکترونیکیتان از همکاران بیان برتر اقدام کنید.

 

آزمون اسپیکینگ بعد از آزمون کتبی چه روندی دارد؟

ساعت دقیق برگزاری آزمون شفاهی شما روی بورد مجموعه نصب شده است.

شما می بایست 30 دقیقه قبل از ساعت برگزاری آزمون شفاهی خود در مجموعه حضور داشته باشید.

آزمون شفاهی شما بصورت خصوصی توسط اگزمینر آزمون آزمایشی در 10 دقیقه برگزار می شود.